Privacy verklaring

Privacy verklaring

Lianne Voncken Verliesbegeleiding  gevestigd te Deurne is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Lianne Voncken doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij:

 • zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens

Contactgegevens

Adres : Korenbloem 14 5754 SJ Deurne
Telefoonnummer: 0493 845717
Email: info@liannevoncken.nl
www.liannevoncken.nl

Wetten en beroepscodes:

Lianne Voncken is werkzaam als Psychosociaal Werker en Verliesbegeleider.

Behalve de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van haar beroepsverenigingen van toepassing. Dit zijn de beroepscode van Maatschappelijk Werker van de Beroepsvereniging Professionals in Sociaal werk ( BPSW) en beroepscode van Psychosociaal Werker van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg  (RBCZ). Dit betekent dat Lianne Voncken medisch beroepsgeheim heeft en geheimhoudingsplicht.

Persoonsgegevens

In het kader van haar hulpverlening verwerkt Lianne Voncken uw persoonsgegevens. Lianne Voncken Verliesbegeleiding gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Onderstaand kunt u lezen over welke persoonsgegevens het gaat:

De volgende persoonsgegevens worden opgenomen in de begeleidingsovereenkomst:

 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode, woonplaats,
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Beroep
 • Gezinssituatie
 • Huisarts
 • Zorgverzekering en relatienummer, indien van toepassing
 • In geval van behandeling van jongeren onder 18 jaar: naam en handtekening ouders
 • Overige informatie die u zelf actief verstrekt ten behoeve van het hulpverleningstraject

Lianne Voncken Verliesbegeleiding verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, die u aan haar verstrekt via de website, email, telefonisch gesprek en in het persoonlijke contact met u.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wat zijn het volgens de wet?

“Gegevens over godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. de seksualiteit, of strafrechtelijke gegevens worden bijzondere gegevens genoemd.

Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in principe verboden, tenzij u zich op een wettelijke uitzondering kunt beroepen. Indien de gegevens worden verwerkt in het kader van gezondheidszorg, hulpverlening, of sociale dienstverlening is verwerking toegestaan, maar alleen als dat gebeurt door een beroepsbeoefenaar met een beroepsgeheim of andere persoon die aan geheimhouding is gebonden. Deze uitzondering geldt dus op basis van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) ook voor complementaire of alternatieve zorgverleners die zijn geregistreerd bij RBCZ.”

Welke gegevens legt Lianne Voncken vast?

 • Informatie over uw hulpvraag, uw gezondheid en de voortgang van de behandelingen middels verslaglegging
 • Datum van het eerste contact en data van alle behandelingen
 • Het BSN wordt niet gevraagd.

Met welke doelen verwerkt Lianne Voncken uw persoonsgegevens ?

 • Een goede en efficiënte hulpverlening
 • Het onderhouden van contact
 • Facturering
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen waaronder belastingaangifte
 • Het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing en supervisie
 • Voor het gebruik bij waarneming, voor overdracht aan collega’s tijdens langdurige afwezigheid door ziekte en na overlijden van Lianne Voncken.

Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de hulpverlening is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming.
 • Als Lianne Voncken vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u eerst informeren en expliciet om uw schriftelijke toestemming vragen.

Cliëntendossier, beveiliging en bewaartermijn

Voor goede hulpverlening is het noodzakelijk dat Lianne Voncken als uw behandelend hulpverlener, een cliëntendossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Dit cliëntendossier is vertrouwelijk en is noodzakelijk om de hulpverlening te kunnen starten en uw behandeling te kunnen volgen tot dat deze afgesloten kan worden.

Waar nodig worden in het cliëntendossier ook gegevens opgenomen die voor de begeleiding noodzakelijk zijn en die Lianne Voncken, na uw expliciete schriftelijke toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld uw huisarts.

Ook voor overleg met een andere hulpverlener, zoals uw huisarts, wordt vooraf om uw expliciete schriftelijke toestemming gevraagd en wordt besproken met welk doel dit overleg nodig is en wat er besproken gaat worden. Tevens wordt expliciete schriftelijke toestemming aan u gevraagd om bij afsluiting van de hulpverlening uw huisarts een kort verslag toe te zenden, althans indien u dat wenst.

Beveiliging

Persoonsgegevens en relevante informatie die voortkomt uit de gesprekken zullen in een papieren cliëntendossier worden bijgehouden.  Lianne Voncken draagt er zorg voor dat het gehele dossier goed wordt beveiligd en niet toegankelijk is voor anderen. Bestanden op de computer worden opgeslagen in een beveiligde online omgeving, met een goede versleuteling.

Bewaartermijn

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de WGBO wordt vereist gedurende 20 jaar bewaard, ingaand na afloop van de laatste behandeling

Beroepsgeheim en het delen van persoonsgegevens met derden

Voor Lianne Voncken geldt als hulpverlener op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

Het dossier is vertrouwelijk en in principe voor eigen gebruik. Lianne Voncken  garandeert geheimhouding, mits het verenigbaar is met de meldplicht, die zij heeft als hulpverlener volgens de meldcode. Ook houdt Lianne Voncken zich aan de beroeps en gedragscode voor Psychosociaal werkers vanuit de BPSW en NFG.

Delen met derden

Het verstrekken van gegevens in verband met de behandeling, of overleg met andere hulpverlener gebeurt altijd pas na schriftelijke toestemming van de cliënt.

 • Andere hulpverleners

Om andere hulpverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere hulpverlener.

 • Waarneming

Waarneming of overdracht wanneer Lianne Voncken langdurig afwezig is door ziekte of na haar overlijden:

Wanneer deze situatie zich voordoet wordt er zorggedragen voor het overdragen van de dossiers van alle cliënten aan collega’s. Er is hiervoor door Lianne Voncken een overeenkomst getekend met collega-therapeut Godelieve ten Kortenaar van Praktijk Verlies Verandering Zingeving te Waalre en collega- therapeut Femia Spijkerman van Praktijk Femia Counselling te Eindhoven.

Zij zullen, als deze situatie zich voordoet, cliënten benaderen met de vraag of de dossiers vernietigd mogen worden of overgedragen moeten worden aan de cliënt

 • Facturen

Voor de financiële administratie, zodat Lianne Voncken een factuur kan opmaken.

 • Intervisie en supervisie

Ook kunnen gegevens in  geanonimiseerde vorm gebruikt worden door Lianne Voncken tijdens intercollegiale toetsing en supervisie om zo de kwaliteit van haar dienstverlening te waarborgen.

 • Andere verwerkers/ verwerkersovereenkomsten

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van Lianne Voncken is een werkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en privacy met betrekking tot uw persoonsgegevens. Lianne Voncken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Als Lianne Voncken vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u eerst informeren en hier expliciet schriftelijk om uw toestemming vragen.

Uw rechten : Gegevens inzien, corrigeren, aanpassen of verwijderen

 • Er worden niet meer persoonsgegevens vastgelegd dan voor het beoogde doel.
 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen.
 • Bij wijzigingen wordt u gevraagd deze door te geven zodat uw persoonsgegevens up to date worden gehouden.
 • U hebt het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Indien toestemming ingetrokken wordt heeft dit gevolgen voor de hulpverlening.
 • U hebt het recht op inzage en kennis te nemen van de verwerkte gegevens die op uw persoon betrekking hebben en u mag hiervan een kopie ontvangen. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om een kopie van de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een dossier, naar u te sturen.
 • U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@liannevoncken.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u wordt gedaan, vraagt Lianne Voncken u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een reactie op uw verzoek.

Website:

Lianne Voncken gebruikt cookies, kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van deze website naar de computer worden gestuurd. Via Google Analytics worden de cookies gebruikt om een duidelijk beeld te krijgen van de bezoekers op de website www.liannevoncken.nl en de pagina’s die bezocht zijn. Google Analytics staat zodanig ingesteld dat deze het ip-adres van de bezoekers anonimiseert. De gegevens worden voor bovengemeld doel wel opgeslagen en 26 maanden bewaard. Voor de betrokkene heeft dit geen gevolgen.

U kunt u afmelden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Contactformulier website:

U kunt zich via het contactformulier van de website www.liannevoncken.nl aanmelden of een vraag stellen aan Lianne Voncken Verliesbegeleiding. Emailadressen en berichten worden opgeslagen op de website. Vanuit de website wordt met deze gegevens verder niets gedaan. Alleen wordt een antwoord gegeven op de mail of via deze mail contact opgenomen met degene die het contactformulier heeft ingestuurd.

Voordat u een bericht stuurt via de website wordt u geïnformeerd over het doel van het opslaan van deze gegevens en geeft u hiervoor toestemming middels een vinkje op de website.

Beveiligen van uw gegevens

Lianne Voncken Verliesbegeleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Sinds januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Wanneer er een ernstig datalek is zal Lianne Voncken dit binnen 72 uur na constatering melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U als cliënt wordt over een datalek geïnformeerd in die gevallen dat een datalek waarschijnlijk ongunstige invloed heeft op uw persoonlijke levenssfeer. Dit kan zijn wanneer er gegevens van gevoelige aard zijn gelekt die door derden kunnen worden gebruikt.

Als u het gevoel heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via

info@liannevoncken.nl

of https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Lianne Voncken Verliesbegeleiding kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Wijzigingen privacyverklaring: Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15-11-2020.

 

Lianne Voncken

Begeleiding bij Rouw, Verlies en Trauma.

Neem vrijblijvend contact met me op of stuur een berichtje.

Bel: 0493 845 717
E-mail: info@liannevoncken.nl